Säännöt 2017

SAVONIA-CUP 2017 SÄÄNNÖT

1 § Savonia-cup

Savonia-cup 2017 koostuu kuudesta (6) vetouisteluosakilpailusta, joista viiden (5) parhaan osakilpailusuorituksen perusteella valitaan Savonia-cupin edustajat vuonna 2018 käytävään Vetouistelun Suomenmestaruuskilpailuun. Osallistujien määrän päättää Suomen Uistelutoimikunta (SUT) eri uistelucupien edellisvuoden osanottajamäärien perusteella. Vuonna 2017 Savonia-cupista SM-kisapaikan vuodelle 2018 saa 7 parasta venekuntaa ja paras joukkue.

2 § Osakilpailun nimi

Osakilpailun vastuullisella järjestäjällä on oikeus valita osakilpailun nimi

3 § Kilpailun järjestäjä

Savonia-cupin järjestäjänä toimii Savonia-cup toimikunta. Toimikuntaan kuuluu edustaja jokaisesta vastuullisesta osakilpailun järjestävästä seurasta. Osakilpailun vastuullisen järjestäjän valitsee Savonia-cup toimikunta. Uusilta järjestäjiltä peritään aloitusraha, jonka suuruuden päättää Savonia-cup toimikunta.

4 § Kilpailuoikeus

Kilpailuoikeus on jokaisella venekunnalla, joilta osakilpailun tuomarineuvosto tai Savonia-cup toimikunta ei sitä perustellusta syystä ole kieltänyt. Venekunta nimeää keskuudestaan kipparin, jonka on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Ensimmäisessä osakilpailussa venekunnan miehistössä ollut jäsen voi toimia varakipparina. Varakippari voi olla myös muu henkilö, joka tulee nimetä ensimmäisessä osakilpailussa, johon venekunta osallistuu. Varakipparilla on oikeus edustaa kipparia kahdessa (2) osakilpailussa. Ainoastaan ko. nimetty varakippari on oikeutettu edustamaan kipparia saman kauden aikana. Joukkueessa vain ko. joukkueeseen ilmoitetun venekunnan em. perustein nimetty varakippari saa olla mukana joukkueessa varsinaisen kipparin ollessa estynyt osallistumaan.  

Kipparin tai varakipparin ollessa huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, voidaan koko venekunta osakilpailun tuomarineuvoston päätöksellä sulkea pois kilpailusta. Miehistön jäsenen kohdalla tämä aiheuttaa ainoastaan ko. miehistön jäsenen poistamisen kilpailuvenekunnasta.

Joukkueen muodostaa maksimissaan kolme (3) venekuntaa. Joukkueen nimi ja joukkueeseen kuuluvien kipparien nimet ja kilpailunumerot on ilmoitettava järjestäjille ennen kilpailua ilmoittautumisaikana.

5 § Osanottomaksu

Venekunnan ja joukkueen osanottomaksun suuruudesta kussakin osakilpailussa päättää Savonia-cup toimikunta. Koko cupin osanottomaksut voi suorittaa ennakkoon kerralla Savonia-cupin tilille. Cupiin osallistuvan joukkueen tulee maksaa koko cupin osanottomaksut ennakkoon Savonia-cupin tilille. Cupiin voi ilmoittaa joukkueen vielä ensimmäiseen osakilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä maksamalla koko cupin osanottomaksun kerralla. Yksittäiseen osakilpailuun osallistuvalle joukkueelle ei anneta cupin pisteitä (kohta 13), mutta joukkue kilpailee osakilpailukohtaisista palkinnoista. Yksittäiset osakilpailukohtaiset osanottomaksut maksetaan suoraan ko. osakilpailun järjestäjälle joko ennakkoon pankkisiirtona tai käteisellä kisa-aamuna. Osakilpailujärjestäjä voi halutessaan periä osanottomaksulle jälki-ilmoittautumislisää. Mikäli kilpailuun osallistuvan venekunnan kaikki jäsenet ovat alle 20-vuotiaita (syntyneet vuonna 1997 tai myöhemmin), on ko. venekunta vapautettu normaalista venekuntakohtaisesta osallistumismaksusta.

6 § Kilpailuaika

Osakilpailun kilpailuajan päättää osakilpailun vastaava osakilpailun järjestäjä. Kilpailun alussa ja lopussa on puolen tunnin siirtymäaika. Uistimia, plaanereita tai muita kalastukseen käytettäviä apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista ja ne on nostettava vedestä ennen kilpailuajan päättymistä. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.

7 § Kipparikokous

Kipparikokous, johon jokaisen kilpailuun osallistuvan venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa viimeistään 15 minuuttia ennen siirtymäajan alkua. Kipparikokous pidetään kilpailukeskuksessa. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä.

8 § Kilpailukortti

Venekunnan kipparille annetaan kilpailukortti sekä kilpailutunnukset ilmoittautumisen yhteydessä. Venekunnalle annettava numerotarra on kiinnitettävä näkyvälle paikalle veneen oikealle puolelle. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti, riippumatta siitä, onko venekunnalla punnittavaa saalista vai ei. Kortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen. Aiheettomista etsintätoimista on kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari korvausvelvollinen.

9 § Kilpailualue

Kilpailijoille annetaan ilmoittautumisen yhteydessä kartta, johon on selvästi merkitty kilpailualueen rajat, lähtö- ja maalialueen rajat, punnituspaikka sekä luvalliset rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Tuomarineuvostolla on oikeus tarkistaa kilpailuveneen karttaplotterin historiatiedot kilpailun jälkeen, mikäli on syytä epäillä rajarikkoa. Kilpailun aikana kilpailuveneiden välinen minimietäisyys on 10 metriä. Kilpailusuorituksen päätyttyä on venekunnan palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti.

10 § Pyyntitavat

Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää, vaan se on laskettava veteen. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään osakilpailujärjestäjän ilmoittama vapamäärä ja vapaa kohti enintään kaksi (2) koukullista viehettä. Täkyraksin käytöstä päättää kukin osakilpailujärjestäjä. Laillisten apuvälineiden käyttö on sallittua. Plaanarikelkat on varustettava selvästi havaittavin värein tai lipuin.

11 § Kilpailukalat

Kilpailukaloina ovat kaikki kalastuslain sallimat kalalajit. Kilpailukalojen alamitat ovat: ahven 25 cm, hauki 55 cm, järvilohi 61 cm, järvitaimen 61 cm, kuha 45 cm ja muut kalat 40 cm. Osakilpailussa voidaan käyttää myös edellä mainitusta poikkeavia alamittoja, joista ilmoitetaan viimeistään kipparikokouksessa. Painokerroin järvilohella ja järvitaimenella on 20, kuhalla ja ahvenella 3, yli tai tasan 5 kg hauella 2 ja hauella < 5 kg sekä muilla kaloilla 1. Osakilpailussa voidaan käyttää myös edellä mainitusta poikkeavia alamittoja tai painokertoimia, joista ilmoitetaan viimeistään kipparikokouksessa. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat em. pituudet, hylätään. Kalastusasetuksen määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.

12 § Punnitus

Kilpailijat tuovat saaliinsa punnitukseen välittömästi saavuttuaan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettavien ohjeiden mukaisesti. Kalat punnitaan ”pyöreinä” ilman suolistamista, tainnutettuina ja verestettyinä. Kilpailijalla on oikeus keskeyttää punnitus, jos hän on eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Kaikki ko. kilpailijan saaliskalat laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalat välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. Kilpailusaalis on kilpailun järjestäjän omaisuutta, ellei osakilpailujärjestäjä kipparikokouksessa muuta ilmoita. Saaliin käsittelyssä tulee huomioida, että kilpailusaalis kokonaisuudessaan menee hyötykäyttöön ihmisravinnoksi.

13 § Kilpailun voittaminen

Osakilpailu ratkaistaan pisteytettyjen tulosten perusteella. Osakilpailun voittaa suurimman pisteytetyn saaliin saanut venekunta. Joukkuekilpailussa lasketaan joukkueeseen kuuluvien venekuntien pisteytetyt tulokset yhteen ja osakilpailun voittaa suurimman yhteistuloksen saavuttanut joukkue. Osakilpailun tasatuloksessa sijoitus ratkaistaan arvalla.

Kussakin osakilpailussa annetaan suurimman pisteytetyn saaliin saajalle 40 pistettä ja seuraaville hyväksytyn punnitustuloksen saaneille alenevasti yksi piste vähemmän. Viimeisessä osakilpailussa jaetaan 1,5-kertaiset cupin pisteet. Cupin lopputuloksissa huomioidaan viiden (5) parhaan osakilpailun tulokset. Tasapisteissä ratkaisee: 1. paras yksittäinen osakilpailusijoitus (mikäli sama, ratkaisee 2. paras osakilpailusijoitus jne.), 2. suurin yhdestä osakilpailusta saatu pisteytetty saalis, 3. arpa.

Joukkuekilpailussa suurimman yhteispistemäärän osakilpailussa saavuttanut joukkue saa kymmenen (10) pistettä ja seuraavat hyväksytyn punnitustuloksen saaneet joukkueet alenevasti yhden pisteen vähemmän. Cupin lopputulokset ratkaistaan samoin kuin kipparikohtainen kilpailu.

Osakilpailun järjestäjä voi niin halutessaan muuttaa osakilpailun palkintojen jakoperusteita (esim. pääpalkinto suurimmalle kalalle), mutta cupin pisteet jaetaan edellä mainituilla perusteilla.

Cupin lopputulosten 7 parasta venekuntaa sekä paras joukkue ovat oikeutettuja osallistumaan vuonna 2018 Pyhäsalmella järjestettävään SM-kilpailuun ja Savonia-cup vastaa ko. venekuntien SM-kisan osanottomaksuista.

14 § Vastuu

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun (kalastuskortti) suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava veneen varustamisesta veneliikennelain ja –asetuksen sekä meriliikennelain mukaisin varustein. Kippari huolehtii, että veneessä olijat käyttävät kelluntavarusteita voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt.

15 § Valvonta

Valvontaa kilpailuaikana suorittavat erilliset valvontaveneet sekä rantautumispaikkojen ja punnitusalueen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet ennen kilpailua, kilpailun aikana sekä kilpailun päätyttyä.

16 § Tuomarineuvosto

Tuomarineuvostoon kuuluu Savonia-cup toimikunnan nimeämä puheenjohtaja (kilpailun yhteyshenkilö), vastuullisen järjestäjän nimeämä edustaja sekä näiden arpoma yksi kilpailijoiden edustaja. Osakilpailun tuomarineuvoston kokoonpano ilmoitetaan kipparikokouksessa.

17 § Protestit

Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista (15) minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 20 EUR, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

18 § Sanktiot

Näiden sääntöjen pykäliä 5-12 ja 14-15 rikkoneen venekunnan kilpailusuorituksen voi tuomarineuvosto hylätä kuultuaan ensin asianosaisia. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, voi Savonia-cup toimikunta sulkea ko. venekunnan cupin ulkopuolelle.

19 § Taltioinnit

Kilpailuissa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

20 § Lisämääräykset

Tarvittavat lisäykset ja muutokset ilmoitetaan kipparikokouksessa

21 § Force Majeure

Järjestäjillä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

22 § Hyväksyminen

Kilpailukortin vastaanottamisella kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.